R11bis is mis...

Ondergesneeuwd in de misplaatste euforie over de beslissing inzake Oosterweel: tot 14 februari kon iedereen de "kennisgevingsnota" voor de MER van de R11bis inkijken... Oei oei oei, zoveel moeilijke woorden in 1 zin, we lichten even toe...

De R11 bis is deel van het "masterplan 2020" van de Vlaamse regering. Eén van de deeloplossingen (naast de 3e scheldekruising) waarmee men de mobiliteit rond Antwerpen denkt vlot te krijgen. Vooraleer de eerste spadesteek in de grond gaat, gebeurt er een "MER" studie: die bestudeert de effecten van de geplande bouwwerken op de omgeving. De "kennisgevingsnota" van die MER, is eigenlijk een document dat vooraf wordt bekend gemaakt en waarin staat wat er allemaal in de MER zal onderzocht worden. Hét moment dus om eventuele extra onderzoeken te vragen, vooraleer er beslissingen zouden vallen.

Groen Borsbeek blijft alvast herhalen dat extra miljaren in beton onze mobiliteit écht niet vlot zullen trekken. Een "vraagvolgend" mobiliteitsbeleid heeft geen zin. Er moet radicaal gekozen worden voor investeringen in méér en kwalitatiever openbaar vervoer, betere fietspaden en -verbindingen, slimmere verkeersbegeleiding, rekeningrijden, enz...

Met het college van Borsbeek hebben we de kennisgevingsnota grondig doorgenomen. We hebben alvast volgende bijkomende onderzoeken gevraagd (bijkomend, want de kennisgevingsnota bevatten sowieso al behoorlijk wat relevant onderzoek):

  • grondig onderzoek naar de effecten op de volledige waterhuishouding in de ruime omgeving van de werfzone. Er liggen enkele overstromingsgevoelige zones in de buurt van de R11 en de grondwaterstanden op het Fort zijn van cruciaal belang voor de daar aanwezige vleermuizenpopulatie,
  • onderzoek naar de aanzuigeffecten van de voorziene infrastructuur en op- en afritcomplexen, onder meer aan de luchthaven en aan/bij een eventuele verbindingsweg (de verbindingsweg is geen onderdeel van deze MER),
  • als de R11bis er komt, vragen wij een realisatie via ondergrondse boring i.p.v. via de "cut & cover" techniek.

Tenslotte hebben wij ook de vergelijking gevraagd met een échte nulvariant. Het onderzoeken van de milieu-effecten van de "nulvariant" is een vast element in een MERrapport: wat gebeurt er als we NIETS zouden doen. In de kennisgevingsnota van deze MER, was er echter een opvallend gegeven: men wil een vergelijking maken met een geoptimaliseerde nulvariant. In zo'n "geoptimaliseerde" nulvariant zou men de kruispunten van de Herentalsebaan en aan de Carrefour ondertunnelen om zo een vlottere doorstroming op de R11 te realiseren.

Groen Borsbeek is absoluut tegen deze oplossing. Ze betekent immers dat de R11bis een soort "A12" wordt... met alle gevolgen voor de leefbaarheid van Borsbeek vandien. Als de volgende Vlaamse regering geen centen meer heeft om de R11bis als tunnel te realiseren, zou ze wel eens voor deze "makkelijke" en "goedkopere" oplossing kunnen willen kiezen... . DAT moeten we ten allen tijde vermijden...

Tags: